+48 606 701 190
0
0.00
  • Pusty koszyk

    Nie masz jeszcze żadnego produktu w koszyku

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.ecoexplorer.eu

PREAMBUŁA

1. Serwis sklep.ecoexplorer.eu jest przeznaczony do sprzedaży towarów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży bielizny i odzieży.
2. Właścicielem serwisu jest Eco-Explorer Sp. z o.o. z siedzibą w Eco-Explorer Sp.z o.o. ul.Koszykowa 21 D / 7, 40-780 Katowice
3. Zasady korzystania z serwisu sklep.ecoexplorer.eu określa niniejszy regulamin.
4. Integralną częścią regulaminu jest zasada, że z chwilą publikacji regulaminu, załączników lub dodatków albo ich zmiany, wszelkie wcześniejsze regulaminy, załączniki lub dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują nowe postanowienia.
5. Ostatnia aktualizacja regulaminu weszła w życie z dniem 01 10 2016 roku.

§1
DEFINICJE

W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca nabycia towarów z wykorzystaniem Witryny,
2) Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług w ramach serwisu sklep.ecoexplorer.eu z uwzględnieniem wszelkich zmian, który wraz z załącznikami dostępny jest na Witrynie pod Eco-Explorer Sp.z o.o. ul.Koszykowa 21 D / 7, 40-780 Katowice http://sklep.ecoexplorer.eu, 3) Sprzedawca – podmiot prowadzący serwis ecoexplorer.eu: Eco-Explorer Sp.z o.o. ul.Koszykowa 21 D / 7, 40-780 Katowice ) Strony – Sprzedawca i Kupujący,
5) Towar – wszelki lub konkretny (w zależności od kontekstu) przedmiot umowy sprzedaży, zawartej na odległość przez Sprzedawcę z Kupującym i z wykorzystaniem Witryny,
6) Witryna – strona internetowa znajdująca się pod Eco-Explorer Sp.z o.o. ul.Koszykowa 21 D / 7, 40-780 Katowice http://www.ecoexplorer.eu wraz ze wszystkimi subdomenami i podstronami, wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Sprzedawca ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, udostępnianych w ramach Witryny.
3. Prawa i obowiązki Stron określają postanowienia Regulaminu oraz umowy sprzedaży bez względu na formę jej zawarcia.
4. Poprzez utworzenie konta w Witrynie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedawcę, a także iż akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Do korzystania z Witryny konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na użytkowanie zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§3
RODZAJE I ZAKRES USŁUG SERWISU

1. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne w postaci sprzedaży towarów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży bielizny i odzieży.
2. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.
4. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Towarów, do których publikacji jest uprawniony. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić najlepszą jakość zdjęć i aby w dokładny sposób odzwierciedlały one rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

§4
WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przy zakładaniu konta w Witrynie.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia.

§5
PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Witrynie, przez osobę posiadającą konto w Witrynie.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas tworzenia konta będą niepełne lub nieprawdziwe.

§6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Podawane ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Koszty przesyłki wynoszą 13 złotych brutto za przesyłkę o wadze łącznej nie przekraczającej 30 kg.
3. Przesyłka jest realizowana na obszarze Polski i za granicą za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
5. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zapłaty.
6. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży powiększoną o koszty przesyłki.
7. Każda transakcja będzie potwierdzana wystawieniem rachunku lub faktury VAT, jeżeli Kupujący zgłosił chęć jej otrzymania.
§7 GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan prze
syłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. 3. Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać oznaczenie zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, że będzie przechowywał i przetwarzał te dane dla celów marketingowych i ewidencyjnych jedynie tylko na własne potrzeby oraz za uprzednią zgodą Kupującego wyrażoną podczas zakładania konta w Witrynie.
2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Wszelkie prawa na dobrach niematerialnych w stosunku do oprogramowania i Witryny przysługują Sprzedawcy. Korzystanie z Witryny na podstawie Regulaminu w żadnym razie nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych.
6. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw na dobrach niematerialnych, o których mowa w ust. 6, w szczególności poprzez następujące działania podejmowane bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób Witryny lub jego części, a także poszczególnych baz danych,
b) korzystanie z Witryny w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
c) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Witryny i oprogramowania Witryny lub zakłócanie systemu informatycznego Sprzedawcy w inny sposób,
d) pobieranie zawartości części lub całości Witryny, w szczególności baz danych Kupujących i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
7. Prawem właściwym dla wszelkich sporów z tytułu usług świadczonych przez Sprzedawcę jest prawo polskie.

§ 9
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU I ZMIAN DO REGULAMINU

1. Sprzedawca dokonuje i publikuje zmiany niniejszego Regulaminu, załączników lub dodatków w Witrynie pod Eco-Explorer Sp.z o.o. ul.Koszykowa 21 D / 7, 40-780 Katowice http://sklep.ecoexplorer.eu
2. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowej treści regulaminu.
3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod Eco-Explorer Sp.z o.o. ul.Koszykowa 21 D / 7, 40-780 Katowice, o którym mowa w ust. 1.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 10 2016 roku.

Login

Lost your password?

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij